Image Alt

Author: Igor Slavkoski

Од 12 до 16 Maj 2021 година Камп СКАУТ Струга, го најавува првиот Курс за Нуркање и сертификација од најголемата светска нуркачка асоцијација ПАДИ. Овој 5 дневен курс ќе ве воведе во тајните и вештините на нуркањето во отворени води. Курсот вклучува: 5 академски/теоретски часови, 5 нуркања во политка вода, 4 нуркања во длабока вода, материјали за учење, надгледни средства и  опрема. Сертификат PADI (OPEN WATER DIVER) - за самостојно нуркање до 18

Camping SCOUT Struga is proud to announce the start of the cooperation with HIGHLANDER ADVENTURE - the largest worldwide long range hiking series. In 2021 the HIGHLANDER Adventure will take place in 15 countries, and for a first time Macedonia will be part of this world series of Hiking. Camping SCOUT  will support the realization of the HIGHLANDER MACEDONIA , and will make sure every

tell me more

Enter your details below and learn about all the adventures we have.    Or call us for more info: