Unforgetable experience Unforgetable experience Unforgetable experience

THE YAMAMORI SPIRIT

OUTDOOR XPERIENCE

Здраво Пријатели, продолжуваме со нашите летни активни викенд кампови унифицирани под името нa Yamamori Spirit – Outdoor Xperience. Оваа година Програмата и целта на овие настани е “скроена” за да можете вие заедно со вашето дете да го зацврснете, осигурате, подобрите и остварите најдобриот однос помеѓу родител и дете. Но и за целото семејство.

ШТО Е …

Јамамори искуството претставува семејна активност со програма изработена за деца од 4 до 16 години и родител или старател. Главниот акцент на овие  викенд летни кампови е ставен на односот родител-дете, но и секој индивидуалец е повеќе од добродојден.

Затоа, наместо да се мислите каде и како да го искористите вашето време квалитетно, забавно и патем да научите некои нови вештини и искуства, ве покануваме да се пријавите на нашата нова авантура. Да запловиме заедно во “брановите” кои изобилуваат со акцентираните содржини за личен раст и развој, комуникација, еко свесност, изворни јапонски борбени вештини и уметност.

 

КОЈ …

Настанот го организира Јамамори – центарот за ментална хигиена и изворни вештини.

Ние сме тим кој ги споивме мудроста, вештинатa, уметноста и филозофијата на бушидо како начин за справување со многу емоции и психологијата како наука која детално го проучува психосоцијалниот развој како кај децата така и кај родителите.

Настаните ги спроведуваат Др. Ана Чучкова – психолог/психотерапевт и Иванчо Горјанин – психолог и учител при Јамамори – центарот за ментална хигиена и изворни вештини.

Овој настан претставува уникатно доживување каде што покрај акцентот на самиот активен тренинг ги зајакнува комуникативните, социјалните и семејни вредности. Замислен и остварен преку меѓусебно дружење, исполнето со разновидни содржини, во контролирана и безбедна средина под ѕвездите на струшкото крајбрежје.

 

КАДЕ…
Камп Скаут – Струга

 

ШТО Е ВКЛУЧЕНО…

Ноќевање во соба во зависност од избраниот пакет

3 оброци и 2 ужини на ден

забава

логорски оган

целосно исполнето време со Јамамори активности

 

Како да се пријавам?

Избери го посакуваниот пакет, пополни ги сите потребни информации и системот ќе те води низ процесот на резервација и наплата.

Доколку имате некаков проблем при регистрација, контактирајте нѐ преку контакт формата на нашата веб страна или или директно на официјалниот контакт емаил hi@camp.mk

WHAT IS IT …

 

Hello Friends, aga

in we ride the wave with our summer active weekend camps unified under the name of Yamamori S

pirit – Outdoor Xperience.

This year, the program and the purpose of these events are tailored so that you and your

child can strengthen, secure, improve and achieve the best relationship between parent and child. But also for the whole family.

The Yamamori experience is a family activity with a program designed for children aged 4 to 16 and a parent or guardian. The main emphasis of these weekend summer camps is on the parent-child relationship, but every individual is more than welcome. We promise you will be amazed.

Therefore, instead of thinking about where and how to use your time with quality, fun and along the way to learn some new skills and experiences, we invite you to sign up for our new adventure. Let’s sail together in the “waves” that abound in accented content for personal growth and development, communication, eco awareness, original Japanese martial arts and art.

WHO…

We are a team that has combined the wisdom, skill, art and philosophy of Bushido as a way to deal with many emotions and psychology as a science that studies in detail the psychosocial development of both children and parents.

The events are conducted by Dr. Ana Chuchkova – psychologist / psychotherapist and Ivancho Goryaneen – psychologist and teacher at Yamamori – center for mental hygiene and basic skills.

This event is a unique experience where in addition to the emphasis on active training, it strengthens communicative, social and family values. Conceived and realized through mutual socializing, filled with various contents, in a controlled and safe environment under the stars on the Struga coast.

 

WHERE…

Where else than in our very own second home Camping Scout, you are on its webside J Camp Scout – Struga

 

WHAT IS INCLUDED…

Overnight in a room depending on the selected package

3 meals and 2 snacks a day

Fit&Fun

Scout campfire

Full time with Yamamori activities with guidance of the instructor.

 

How do I apply?

Select the desired package, fill in all the necessary information and the system will guide

you through the booking and payment process.

If you have a problem with registration, contact us via the contact form on our website or directly at the official contact email hi@camp.mk

Комплетна програма и распоред

ПЕТОК:

 • 12:00 – 19:00 = Пристигнување, пријавување и сместување.
 • 19:30 = Палење на камперскиот оган / Вечера / оброк + Вовед во активностите
 • 20:30 = Избор на носител на знаме + Неформално дружба во кампот и ББКЈУ J

САБОТА:

 • 08:00 = WaaZuPP – WakeUp – Будење
 • 08:20 = Mizu Concept (Вода) – Програма која се состои од збир на вежби за обука за освестување и негување на вашите физички способности на источните техники и вежба за флексибилност, рамнотежа и координација со времетраење: 30 минути.
 • 09:00 = Појадок
 • 10:00 = Остави свој белег (работилница за креирање лична маица за настанот) + Пауза
 • 13:30 – 14:30 = Обука: Програма Concept Kaze (Wind) која се состои од збир на форми преку слободни и контролирани движења.
 • 14:45 = Слободни активности + Ручек
 • 17:30 = Концептна обука Каџида (Оган) Сет вежби
 • за борбени техники и самоодбрана + Вовед во старите јапонски и окинавански алатки + Концептна обукаТЕН (Небо) Програма која се состои од збир напсихофизички
  техники и вежби со имплементација на различни начини на боречки вештини: Харатедо, Батодо, Кобудо насочени кон откривање, будење на рефлекси и контрола, преку форми со стари јапонски и окинавански вештини
 • 18:30 = Одмор + вечера
  – 21:00 часот Подготовка на пуканки и кино забава (* Раја – последниот змеј)

НЕДЕЛА:

 • 08:00 = WaaZuPP – WakeUp
 • 08:30 = Концепт за обука Мизу и Десет
 • 09:30 = Појадок
 • 10:00 = Подготовка и сертификација + Бев тука -тимска работилница со создавање на заеднички уметнички образ.
 • 11:00 = Предавање на знамето
 • 11:30 – Пакување и напуштање на просториите на објектот.

 

 ДА НЕ ЗАБОРАВИ / НЕШТА ЗА НОСЕЊЕ

 • Тренерки / панталони ПОТНИЦИ / долен дел обавезен
 • Пакет за лична хигиена
 • Топла облека (регионот знае да биде ладен навечер)
 • Карате униформа и оружје за карате / кобудо, ако сте носител на истите.
 • вреќа за спиење (+ опција и по избор)
 • Нешто забавно за скарисување за во камперскиот оган
 • Многу прашања
 • 2-3 навистина добри шеги или приказни

Среќни мисли и насмевки !!!

Цената вклучува:

 • 3 оброци + 2 ужинки на ден
 • Сместување со сите додатоци (шатор, облека, wi-fi, паркинг и сл.)
 • Сите материјали за работилницата

Што не е вклучено во цената:

 • Факултативни активности (кајак, пешачење и велосипед, нуркање итн.)
 • Превоз

Yamamori OUTDOOR XPERIENCE

Season 2022 – COMPLETE PROGRAM

FRIDAY:

12:00 – 19:00 = Arrival, registration and accommodation.

21:00 = Ignition of the camp fire / Dinner / meal + Introduction to the activities

21:15 = Choice of flag bearer + Informal friendship with camp BBQ

SATURDAY:

08:00 = WaaZuPP – WakeUp

08:20 = Mizu Concept (Water) – Program consisting of a set of training exercises for awareness and nurturing of your physical abilities of Eastern techniques and practice for flexibility, balance and coordination with duration: 30 minutes.

09:00 = Breakfast

10:00 = Make your mark (workshop on creating your personal T-shirt for the event) + Break

13:30 – 14:30 = Training: Concept Kaze (Wind) Program consisting of a set of forms through free and controlled movements.

14:45 = Free activities + Lunch

17:30 = Concept training Kajida (Fire) Set of training exercises on combat techniques and self-defense + Introduction to old Japanese and Okinawan tools + Concept training TEN (Sky) Program consisting of a set of psychophysical techniques and exercises with implementation of different ways of martial arts: Haratedo, Batodo, Kobudo aimed at detection, awakening of reflexivity and control, through forms with Old Japanese and Okinawan МА

18:30 = Rest + Dinner

21:00 Preparation of Popcorn and Cinema Fun (*Raja – The Last Dragon)

SUNDAY:

08:00 = WaaZuPP – WakeUp

08:30 = Mizu and Ten training concept

09:30 = Breakfast

10:00 = Preparation and certification + I was here – a team workshop by creating a common artistic image

11:00 = Handing over the flag

11:20 – Packing and leaving the object premises.

NOT TO FORGET / THINGS TO BRING

 • Tracksuits / Sweat pants
 • Personal hygiene pack
 • Warm clothes ( The region knows to be cold at night)
 • Karate uniform and Karate/kobudo weaponry, if you are a holder of the same.
 • Sleeping bag (optional and by choice)
 • Something fun to BBQ in the camp fire J
 • A lot of questions
 • 2-3 really good jokes or stories

Happy thoughts and Smiles!!!

Price includes:

 • 3 meals + 2 snacks per day
 • Accommodation with all accessories (tent, garments, wi-fi, parking etc.)

All workshop materials

What is not included :

 • Listed faculty activities are not included (kayak, hike & bike, scuba diving etc.)
 • Transportation

Местата се ограничени

Изберете го пакетот кој најмногу ви одговара:

Your cart is currently empty.

Return to shop

 1. Основни Правила за престој во Камп СКАУТ – Струга
  1. Во периодот од мај до септември, рецепцијата е отворена секој ден од 08:00 до 22:00 часот, и влез на возила во кампот е дозволен само во тој период. Во периодот од 22:00 до 8:00 часот во кампот е присутен ноќен чувар кој се грижи за безбедноста на гостите. Дополнително, кампот има склучен договор со агенција за обезбедување која дополнително го гарантира мирот на гостите.
  2. Резервација во кампот се прави преку електронска пошта на hi@camp.mk, со испраќање на точни податоци за видот на сместување и должината на престојот, за што ќе добиете подтврдна електронска пошта со податоци за плаќање за резервација. Резервацијата се потврдува со плаќање на најмалку 1 ден од вашиот аранжман.
  3. Плаќањето за престој во кампот, доколку не е претходно направено, се врши во целосен износ при самото пријавување за престој. Во кампот е можно да се плати во готово – исклучиво во денари, или со било која платежна картичка. Доколку плаќате со Динерс Клуб картичка, плаќањето може да се изврши на 12 еднакви рати без камата, а доколку плаќате со Американ Експрес картичкана, инфорирајте се во вашата банка за определниот поврат на пари кој ќе го добиете од банката за секое плаќање во кампот.
  4. Прием на гости се врши најрано од 13:00 часот, а одјавувањето е најдоцна до 10:00 часот. Доколку посетителот има потреба за подоцнежно одјавување (дополнителни 2-4 часа), треба претходно да ги извести рецепционерите и во зависност од исполнетоста на капацитетот истото може да биде бесплатно или за таа услуга да се плати одреден надоместок, не поголем од половина од цената за еднодневен престој.
  5. Секоја изнајмена опрема или предмети од кампот подлежат на депозит за обезбедување, кој се враќа при одјавување на посетителот. Како форма на депозит може да се користи кредитна картичка или готовина. Ако изнајмените опрема или предмети не се вратат или се оштетени, тогаш нивната вредност се наплаќа од посетителот пред неговото заминување. Доколку посетителот замине без да ги намири сите обврски, истите ќе бидат подмирени од оставениот депозит или кредитна картичка.
  6. Сите патеки во кампот мора да бидат слободни и проодни. Строго е забрането движење на возила во кампот надвор од обележаните патеки за возила. Максималната дозволена брзина на возење во кампот е 5 km/h. Паркирањето на возилата е дозволено само на предвидениот простор за паркинг. Во исклучителни ситуации, доколку постои сериозна причина, може да се паркира надвор од обележаниот паркинг со претходно одобрување од рецепционерот во кампот. Секоја штета или сообраќајна несреќа во рамки на кампот се смета за одговорност на странката што ја предизвикала несреќата и ќе биде покрената правна постапка.
  7. Мотоциклите треба да се паркираат на соодветен начин во рамки на предвидениот паркинг простор, при што треба да се обезбеди нивната стабилност, односно да се избегне нивно паѓање и предизвикување евентуална штета на други возила во близина.
  8. Возилата кај кои има протекување на одредени течности (на пр. масло), ќе бидат отстранети од кампот.
  9. Празнењето на хемиските тоалети од камп-приколките е дозволено само на определено место за таа намена. Ве молиме, известете го рецепционерот кога имате потреба да ги испразните резервоарите од хемиските тоалети.
  10. Локацијата за сместување со шатор или приколка се определува при самото пријавување во кампот. Промената на локацијата е можна доколку постои слободен капацитет, но за тоа претходно е потребно да добиете одобрување од рецепционерот. Кампот го задржува правото да ја промени локацијата за сместување на посетителот, доколку е тоа неопходно.
  11. Палењето оган во кампот е строго забрането, освен на местата предвидени за тоа. Претходно треба да се најавите доколку сакате да користите огниште. Услугата не се наплаќа, меѓутоа доколку постои оправдана причина (силен ветер или било какво загрозување на безбедноста на другите кампери) рецепционерот има права да не ја дозволи таа услуга.
  12. Доколку сакате да направите скара, тоа може да го правите само на простор конкретно наменет за таа намена.
  13. Кампот располага со посебна целосно опремена кујна со заеднички фрижидери која е на располагање на гостите. Гостите се должни да ја одржуваат уредна и пред заминување од кампот да ги испразнат фрижидерите за да се обезбеди простор за останатите гости.
  14. Децата под 14 години може да ги користат различните услуги во кампот со надзор на нивните родители. Децата може да возат велосипеди и тротинети во рамки на кампот, при што целосната одговорност за нивната безбедност е на нивните родители/старатели.
  15. Домашните миленици се добредојдени во кампот за што се наплаќа симболична сума. Гостите што престојуваат со свој шатор или камп-приколка имаат можност да го поведат со себе и своето милениче. Доколку престојувате во објект во сопственост на кампот треба претходно да најавите дека доаѓате со миленик, за кампот да ви обезбеди соодветно сместување. При самото пријавување за престој, сопственикот треба да приложи документ дека миленикот е здав и ги има соодветните здравствени прегледи и вакцини и дека не е опасен по другите гости и миленици во кампот. Сопственикот е должен миленкиот да го води на поводник за цело време, или да обезбеди соодветен кафез. Сопствениците на миленичиња треба да ги изнесуваат животните кога треба да ги извршуваат физиолошките потреби, без да ги вознемируваат другите посетители, на локација обележана за таа намена. Користењето на тоалетите и туш-кабините за домашни миленици е забрането.
  16. Време за одмор во кампот е од 14.00 до 16.00 часот, како и од 22.00 до 07.00 часот.
  17. Снабдувањето со електрична енергија е исклучиво за осветлување, радио, ТВ, полнење на преносни уреди и фрижидер. Воспоставената мрежа на електрична енергија низ кампот не е намеета за готвење и греење и може да резултира со прекин на снабдувањето со електрична енергија.
  18. Кампот е покриен со WI-FI сигнал. Податоци за бесплатен пристап на мрежата ќе добиете при пријавувањето во кампот. Бесплатниот пристап овозможува проверка на вашиот е-меил, примање/праќање текстуални пораки преку апликации и посета на веб-страници. Доколку имате потреба од интернет конекција која овозможува поголем трансфер на податоци (YouTube, Netflix и сл., праќање/примање на поголеми фајлови), обратете се до рецепционерот за да добиете лозинка за целосен широкопјасен интернет пристап, при што за таа услуга се плаќа дополнителен надомест.
  19. Кампот располага со систем за греење вода кој обезбредува 24 часа во денот топла вода наменета за гостите. Сепак ние се грижиме за животната средина и ве замолуваме водата, сите заедно да ја користиме совесно.
  20. Кампот располага со сопствена служба за одржување на хигиена, меѓутоа хигиената во голема мера зависи и од самите кампери. Ве молиме сите заедно да се грижиме за хигиената: отпадот да го одлагаме на посебно означени места и да се грижиме заедничките простории во кампот да ги оставаме чисти и во најдобар можен ред. На местото за одложување на отпад ќе најдете посебни канти за стакло, пластика и алуминиум. Останатиот отпад не се сортира.
  21. Не е дозволено миење на вашиот караван/приколка, шатор или автомобил во кампот. За тоа постои посебен простор и потребно е да се консултирате со рецепционерот.
  22. Кампот не е одговорен за евентуални штети и загуби предизвикани од кражба, природна непогода или виша сила.
  23. Влезот и престојот во кампот подразбира почитување на наведените правила.
  download PDF: 2021 Правилник за престој во Камп СКАУТ

  Ви благодариме што се грижите за нашиот камп и ја почитувајте приватноста и правата на сите наши гости 😊

  Ви посакуваме пријатен престој во Кампот Скаут во Струга

tell me more

Enter your details below and learn about all the adventures we have.  Or call us for more info: